Fonds op Naam

Wat is een Fonds op Naam? Wanneer een stichting of een persoon (bij leven of bij testament) een schenking van een vermogen doet, kan een Fonds op Naam worden opgericht.  Het fonds wordt apart geadministreerd en het geld wordt gebruikt voor specifiek benoemde doeleinden, die dienen te vallen binnen de doelstelling van de Maatschappij van Welstand. Van de schenking wordt een notariële akte opgemaakt.

ProtestantseFondsen.nl is de website van de vereniging Maatschappij van Welstand. De Maatschappij van Welstand kent een aantal Fondsen op Naam. 

Fonds Bianchi

Fonds Bianchi was aanvankelijk de Stichting Bianchi die eind 2004 onder de hoede van de Maatschappij van Welstand is gekomen. Het vermogen van de Stichting kwam voort uit de nalatenschap van Mevrouw Mathilde Elisabeth Hermine Bianchi geboren Von Freyburg. Het fonds is in eerste instantie bedoeld voor onderhoud en renovatie van het monumentale kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Geertruidenberg. Daarnaast kunnen ook andere Protestantse Gemeenten uit Brabant en Limburg, die eigenaar en gebruiker zijn van een monumentaal kerkgebouw, een beroep doen op dit Fonds ten behoeve van restauratie of renovatie van het gebouw.

Fonds De Haaf

Fonds De Haaf is in 2014 ontstaan door een schenking van de Stichting De Haaf. De doelstelling van het Fonds is het verlenen van financiële steun aan initiatieven en projecten die gericht zijn op geestelijke, culturele en maatschappelijke vorming, voornamelijk van gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland in Noord-Holland en daarbij betrokkenen, waarbij de Joods-Christelijke traditie leidend zal zijn. Vooral de vorming en toerusting van vrijwilligers in de gemeenten verdient aandacht. Subsidieaanvragen van buiten het verband van de Protestantse Kerk in Nederland worden welwillend beoordeeld en getoetst aan deze doelstelling.

Fonds Gereformeerde Kerk Zandvoort

Dit fonds is geschonken door de voormalige Gereformeerde Kerk van Zandvoort en gevormd door de verkoop van kerkgebouw en pastorie. Het vermogen dat bestaat uit effecten en liquide middelen dient een afgesproken periode in stand gehouden te worden. Twee instellingen, te weten het Drugspastoraat te Amsterdam en ‘Kerk zonder Grenzen’ te Bloemendaal, krijgen jaarlijks een vastgestelde bijdrage en de overige opbrengsten mogen volgens de doelstelling van de Maatschappij van Welstand worden besteed, bij voorkeur ten behoeve van subsidieaanvragen van kerken in Kennemerland.

Fonds Jacob van Heusden

Het Fonds Jacob van Heusden biedt aanvullende steun in eerste levensbehoeften voor mensen die leven op of onder het bestaansminimum in die gevallen waar in de wettelijke regelingen van de (Nederlandse) overheid niet of niet in voldoende mate voorzien.
Het fonds wordt onder meer gevoed door giften van de Marez Oyens van Ittersumstichting en door de Stichting De Korinthiërs.

Fonds Johanniter Tehuis De Heerenhof

Het Fonds Johanniter Tehuis De Heerenhof was aanvankelijk een stichting die in 2011 onder de hoede van de Maatschappij van Welstand is gekomen. De kasteelhoeve De Heerenhof met aanliggende landbouwgronden is de nalatenschap van de dames De Görschen. Het doel van de stichting was het 'dienen van de mensheid door hulpverlening aan gewonden, zieken en andere hulpbehoevenden’.

Vakantiecentrum

De Heerenhof wordt nu door de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk geëxploiteerd als vakantiecentrum voor mensen met een lichamelijke beperking.
De opbrengst van de verhuur van de hoeve en van de pacht van de landbouwgronden wordt met name besteed aan het subsidiëren van vakantieweken voor mensen met een beperking.

Fonds SIOC

Fonds SIOC was aanvankelijk een stichting onder de hoede van de Maatschappij van Welstand. Dit Fonds steunt diaconale projecten van kerken die gericht zijn op gemeenschapsvorming en recreatie met zorg.  Ook  jeugdwerk op christelijke grondslag kan op steun rekenen. Een belangrijk kenmerk van deze projecten is dat het vrijwilligerswerk is.
Het Fonds SIOC wordt gevoed uit het resultaat van RCN-vakantieparken (www.rcn.nl). De Maatschappij van Welstand is 100% aandeelhouder van dit bedrijf.

Fonds Van de Craats

Het fonds is ontstaan uit de Stichting Cor van de Craats. Deze stichting werd opgericht bij het testament van de heer C.W.J. van de Craats die in 2003 overleed. Het vermogen van het fonds bestaat uit landbouwgronden in de buurt van Garderen en Uddel in Gelderland. De gronden worden verpacht en de opbrengst van de pacht staat ter beschikking van de doelstelling.
Het doel van het Fonds Van de Craats is het financieel ondersteunen van protestants diaconaal werk in de provincie Gelderland.