Maatschappij van Welstand

De vereniging Maatschappij van Welstand steunt initiatieven die het protestantse gedachtegoed en de protestantse spiritualiteit versterken en vernieuwen.

De vereniging telt circa 50 leden. Zij zijn deskundig op de werkterreinen van de Maatschappij van Welstand en hebben hun wortels in de protestantse samenleving. Zij ondersteunen de vereniging op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door een functie in de Raad van Toezicht of een commissie of op ad hoc basis. De Raad van Toezicht van de vereniging legt verantwoording af voor het gevoerde beleid in de ledenvergadering, die 2 keer per jaar plaatsvindt.

Geschiedenis

De Maatschappij van Welstand is in 1822 opgericht als werkgelegenheidsproject in de landbouw. Met de komst van Napoleon veranderde de positie van de protestantse minderheid in het zuiden van het land en trokken velen weg. De Hilvarenbeekse dominee Jacob van Heusden was dit een doorn in het oog.

"Jacob van Heusden wilde de protestantse gemeenschap in het zuiden van het land instandhouden en nam het initiatief tot de oprichting van de Maatschappij van Welstand."

Via contributies en collecten kocht de vereniging boerderijen op en gaf deze in pacht uit aan protestantse gezinnen. Langs deze weg werden de plaatselijke protestantse kerkgemeenschappen ondersteund. In de loop van de tijd bleken de investeringen in landbouwgrond een stabiele belegging. Landbouwgrond was en is nog steeds de belangrijkste bron van inkomsten van de vereniging.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is de Maatschappij van Welstand een vermogensfonds. Vanaf die tijd vindt de ondersteuning van het protestantisme ook plaats door het verstrekken van subsidies aan kerken en gemeenten die deel uitmaken van de Protestantse Kerk in Nederland en aan protestants-christelijke organisaties.   

Middelen

De middelen van de vereniging bestaan uit pacht- en huurgelden, beleggingen en Fondsen op Naam. Het werk van de Maatschappij van Welstand breidt uit doordat organisaties en particulieren die de doelstelling van de vereniging delen, hun vermogen overdragen. Dat kan in de vorm van een Fonds op Naam, met specifieke doelstellingen, of een erfenis of legaat voor de vereniging.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om ons werk te ondersteunen met een schenking? Lees meer bij Schenken

ANBI

De Maatschappij van Welstand heeft de ANBI-status en is daarmee een erkend goed doel. Schenkingen kunnen hierdoor belastingvoordeel opleveren. 

Adres en bestuur Maatschappij van Welstand

Verslag en financiële verantwoording Maatschappij van Welstand 2019

 In de ledenvergadering van 17 juni 2021 is conform statuten artikel 15.3 op grond van bijzondere omstandigheden besloten de termijn van de vaststelling van de jaarrekening 2020 met vier maanden te verlengen tot uiterlijk 31 oktober 2021.

 

Maatschappij van Welstand werkt nauw samen met een aantal fondsen, welke door de Belastingdienst zijn aangemerkt als ANBI: 

Stichting Griendtsveen

Adres en bestuur

Verslag en financiële verantwoording 2019

 

De Marez Oyens-van Ittersum Stichting

Adres en bestuur

Verslag en financiële verantwoording

Doelstelling, activiteiten, meerjarenbeleidsplan 2021

 Stichting Korinthiërs

 Adres en bestuur

Financiële verantwoording 2020