Subsidie aanvragen voor hulp bij individuele noden

Rolstoel.jpg

Fonds Jacob van Heusden verstrekt een aanvullende bijdrage voor hulp aan mensen die leven op of onder het bestaansminimum.

Doel van het fonds is het ondersteunen van individuen en gezinnen die niet in staat zijn noodzakelijke uitgaven en voorzieningen te betalen. Het gaat om situaties waarin de wettelijke regelingen van de (Nederlandse) overheid niet of niet in afdoende mate voorzien.

Voorbeelden van gesteunde projecten vindt u op de projectenpagina. Het fonds verstrekt geen subsidie:

  • voor het betalen van (huur)schulden
  • voor betalingsachterstanden bij energieleveranciers, zorgverzekeraars, etc.
  • voor studiekosten
  • aan personen die steun kunnen krijgen uit publieke middelen
  • aan personen zonder geldige verblijfsvergunning.

Subsidie aanvragen

Een hulpverlener / maatschappelijk werker van een officiële hulpverlenende instantie kan subsidie aanvragen. Een aanvraag kan niet door de cliënt zelf worden ingediend.

Voorwaarden en procedure

Alleen aanvragen die ingediend worden door instellingen van maatschappelijk werk, worden in behandeling genomen. Voor cliënten kan slechts eenmalig subsidie aangevraagd worden.
Subsidieaanvragen worden direct na ontvangst geregistreerd. Wanneer alle benodigde informatie is aangeleverd, vindt besluitvorming plaats zo spoedig mogelijk maar in de regel binnen 1 maand na indiening.

Subsidiebedrag

Het toe te kennen subsidiebedrag is op aanvraag.

Het  Fonds Jacob van Heusden ontvangt een deel van haar middelen van diverse stichtingen, waaronder 'Stichting De Korinthiërs' en 'De Marez Oyens-van Ittersum Stichting'.

Documenten

Bij de subsidieaanvraag voor hulp aan uw cliënt heeft u een aantal documenten nodig om mee te sturen. Wilt u verder met de subsidieaanvraag?

Verder

Jacob van Heusden

Dominee Jacob van Heusden was in 1822 de grondlegger van wat nu heet: Vereniging Maatschappij van Welstand. In 2003 is de Stichting Jacob van Heusdenfonds opgericht specifiek met het doel subsidies te verstrekken aan mensen met een smalle beurs. Per 1 januari 2017 is de stichting opgeheven en is het vermogen ondergebracht in Fonds Jacob van Heusden.