Subsidie aanvragen voor projecten In en rond de kerk

but_kerk.jpg

U kunt hier subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het versterken, vernieuwen of opbouwen van kerkelijke gemeenschappen in Nederland. U kunt hierbij denken aan renovatie en/of restauratie van het kerkgebouw of -interieur. De kerk dient in gebruik te zijn voor de eredienst. Ook ondersteunen wij door de Protestantse Kerk begeleide pioniersplekken.

We onderscheiden drie typen projecten:

  1. restauraties van kerken en orgels
  2. pioniersplekken
  3. pastoraat / predikantsplaatsen

Bij aanvang van het project kan 90% van het toegekende subsidiebedrag worden opgevraagd. De laatste 10% wordt uitgekeerd na beoordeling van de eindrapportage.

1. Subsidievoorwaarden restauratie van kerk en/of orgel

Voorwaarden voor een subsidie voor restauratie van kerk of orgel zijn:

  • uw kerkelijke gemeente heeft onvoldoende eigen vermogen
  • het kerkgebouw / orgel blijft de komende jaren in gebruik voor de (wekelijkse) eredienst
  • de restauratie wordt onder deskundige leiding uitgevoerd.

Subsidiebedrag

Het toe te kennen subsidiebedrag is maximaal 10% van de totale kosten, met een maximum van € 25.000 voor kerkgebouwen en € 10.000 voor orgels.

Documenten

Bij de subsidieaanvraag voor restauratie heeft u een aantal documenten nodig om mee te sturen. Wilt u verder met de subsidieaanvraag?

Verder

2. Subsidievoorwaarden pioniersplek

Een startsubsidie te verdelen over zes jaren wordt verstrekt aan pioniersplekken die een positief startbesluit hebben ontvangen van het landelijk team pionieren van de Protestantse Kerk.

Subsidiebedrag

Het toe te kennen subsidiebedrag voor nieuwe projecten is maximaal € 22.500, te verdelen over zes jaren.

Documenten

Bij de subsidieaanvraag voor een pioniersplek heeft u een aantal documenten nodig om mee te sturen. Wilt u verder met de subsidieaanvraag?

Verder

3. Subsidievoorwaarden pastoraat / predikantsplaats

Een kerkelijke gemeente kan een overbruggingssubsidie aanvragen in de volgende gevallen:

  • er is een losmakingprocedure geweest en uw gemeente is financieel niet in staat op korte termijn een nieuwe predikant te beroepen;
  • uw gemeente wil bij wijze van wederzijdse kennismaking een aankomend predikant in dienst nemen vanuit de mobiliteitspool van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en u bent niet in staat dit te financieren;
  • uw gemeente moet een interim-predikant aanstellen en u heeft hiervoor onvoldoende financiële middelen.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de situatie.

Documenten

Bij de subsidieaanvraag voor pastoraat of een predikantsplaats heeft u een aantal documenten nodig om mee te sturen. Wilt u verder met de subsidieaanvraag?

Verder

Gesteunde projecten

Onder andere:

 

Overige subsidiemogelijkheden:

Onder andere: